5 types of diamond orifices

Nano diamond orifices:
Performance 800 – 1200 hours.
Depending on the application.

Black Diamond orifices:
Performance 1000 – 2500 hours.
Depending on the application.

Mono Crystalline orifices:
Performance 800 – 1200 hours.
Depending on the application.

Mono Crystalline orifices:
Performance 800 – 1200 hours.
For water only applications.

Mono Crystalline Micro orifices:
Available ID. 0.04 – 0.1 mm.
For water only applications.

5 types of diamond orifices